دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

منابع

 

منابع فارسی دیدمان مردم(انسان)محور:

 

مقالات دکتر محمودی:
 1- همگرايي در انديشه‌ های توسعه (نگرشي تحليلي و تطبيقي درآراء آمارتيا سن و حسين عظيمي),مجله اطلاعات سياسي– اقتصادي،شماره222-221، اسفند1384.

2- فقر قابليتي، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 17 تابستان 1384.

3- تعاون و توسعه, مجله اطلاعات سياسي– اقتصادي,,شماره218-217 , مهر و آبان, 1384

4- چشم انداز بيست ساله توسعه کشور و جهت گيريهاي دولت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي, کمال مديريت, , زمستان1383 و بهار 1384.

5- سرمايه انساني, قابليت انساني, مجله اطلاعات سياسي– اقتصادي,شماره226-225 خرداد و تير, 1385.

6- مفهوم قابليت در تحليلهاي اقتصادي،کتاب راهبرد هاي توسعه، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1385.

7- رشد اقتصادي و توسعه انساني،مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي،شماره 252-251 مرداد و شهريور 1387

8- قابليت انساني و توسعه،مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي،شماره 260-259 مرداد و شهريور 1388.

9- برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با رويكرد برنامه ريزي هسته اي(پيشنهادي براي برنامه ريزي توسعه پايدار شهري تهران)، فصلنامه راهبرد، شماره 64، پاييز

1391.

10- الگوسازي رابطه ميان قابليت افراد وحکومت الکترونیک، فصلنامه اقتصاد تطبيقي،شماره 4،1390

11- تبيين شاخص هاي توسعه قابليت هاي انساني از منظر نحج البلاغه با تاكيد بر فرمان امام علي به مالك اشتر، فصلنامه مديريت بازرگاني، شماره 13، 1391.

12- تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت¬های انسانی، فصلنامه راهبرد، شماره 66، 1392.

13- تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، شماره 12، پاییز

1392.

14- حق دستيابی به توسعه و توسعه حق مدار، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی(تحلیلی بر رابطه رویکرد انسان محور توسعه و رویکرد حقوق بشر)،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،1389.

15- قسمت عمده بخش آثار ترویجی این سایت شامل سخنرانی ها، مصاحبه ها و یاداشت ها متمرکز بر ترویج این دیدمان است.

 

 کتاب:دکترمحمودی

 1- توسعه‌ به‌ مثابه‌ آزادي‌؛ نوشته‌ آمارتيا سن‌، چاپ سوم - انتشارات‌ دانشگاه تهران، 1385.

2- نابرابري اقتصادي، نوشته آمارتيا سن، انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس،1386.

3- انديشه عدالت، نوشته آمارتيا سن، انتشارت اگاه،1390.

4- عقلانيت و آزادي, نوشته آمارتيا سن, نشر ني, زير چاپ, 1393.

5- توسعه اقتصادي، نوشته تودارو و اسميت، انتشارات نگاه نو، 1391.

6- مبانی توسعه پایدار در ایران، به همراه جواد اطاعت، محمود سریع القلم و ...، نشر علم، 1392.

7- برنامه چهارم و رويكرد مناسب توسعه، با همكاري سيد قاسم صميمي‌فر، اميرحسين مزيني- دفتر مطالعات بهره‌وري و بهبود سيستم‌ها- وزارت بازرگاني، خرداد 1382 (شماره ثبت 186/82 مورخ 31/3/82).

 

 مقالات: سایرنویسندگان:

 1.محمدجمال خلیلیان اشکذری،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب و آرﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼم،فصلنامه ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ،سالﻫﻔﺘﻢ،ﺷﻤﺎره28،زﻣﺴﺘﺎن1386.

 

 کتاب: سایرنویسندگان:

 1. گریفن، کیت(1377)توسعه انسانی: دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجه پور.

2. آبهیجیت بنیرجی وهندی و استر دوفلو(1392) اقتصاد فقیر، ترجمه جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی، ناشر دنیای اقتصاد.

  

English resources

 

Books

 Martha Nussbaum (2011), Creating Capabilities; The Human Development Approach. Harvard University Press.

 • Sakiko Fukuda-Parr and Shiv Kumar (eds) (2009), Handbook in Human Development, Delhi: Oxford University Press.
 • Amartya Sen (2009), The Idea of Justice, London: Allen Lane
 • Sabina Alkire (2002), Valuing Freedoms, Oxford University Press
 • Martha Nussbaum (2000), Women and Human Development, Cambridge University Press
 • Amartya Sen (1999), Development as Freedom, Oxford University Press
 • Amartya Sen (1992), Inequality Re-examined, Oxford University Press

 

Introductory articles

 

 • Ingrid Robeyns (2005), “The Capability Approach: A Theoretical Survey”, Journal of Human Development 6(1): 93–114.
 • Sabina Alkire (2005), “Why the Capability Approach”, Journal of Human Development 6(1): 115–33.
 • Martha Nussbaum (2003) “Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice”, Feminist Economics 9 (2–3): 33–59.
 • Sabina Alkire (2002), “Dimensions of Human Development”,World Development 30 (2), 181–205.
 • Amartya Sen (1993),” Capability and Well-Being”, in M. Nussbaum and A. Sen (eds.) The Quality of Life, Oxford Clarendon Press, pp. 30–53.
 • Martha Nussbaum (1993), “Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach”, in M. Nussbaum and A. Sen (eds) The Quality of Life, Oxford Clarendon Press, pp. 242–69.
 • Amartya Sen (1989), “Development as Capability Expansion”,Journal of Development Planning 19: 41–58, reprinted in: Sakiko Fukuda-Parr and A.K. Shiva Kumar (eds.) (2003),Readings in Human Development, Oxford University Press, pp. 3–16
 • Amartya Sen (1988), “The Concept of Development”, in Behram and Strinivasan (eds.) Handbooks of Development Economics.Vol. 1. Elsevier: North-Holland, pp. 3–23.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید