دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

مقالات علمی

مقالات علمی به زبان فارسی

- فرهنگ‌ توسعه‌ پيش‌ نياز توسعه‌ اقتصادي‌ - وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ - معاونت‌ پژوهشي‌ 1371.

- آموزش‌ براي‌ توسعه‌ - مجله‌ اطلاعات‌ سياسي‌ و اقتصادي‌- شماره‌ 80 سال‌ 1372.

- سيماي‌ فرهنگ‌ در آيينه‌ ارقام‌ - مجله‌ تازه‌هاي‌ اقتصاد- شماره‌ 39 سال‌ 1372.

- برآورد پيش‌‌بيني‌ جمعيت‌ يك‌ منطقه‌ با مدل‌ "Cohort survival" - مجله‌ علمي‌ دانشگاه‌ شاهد (دانشور)، شماره‌ 6 سال‌ 1373.

- تعيين‌ درجه‌ توسعه‌ يافتگي‌ مناطق‌ استان‌ يزد - مجله‌ علمي‌ دانشگاه‌ شاهد (دانشور)، شماره‌ 7 و 8 سال‌ 1374، با همكاري‌ مرتضي‌ قره‌ باغيان‌ - مجيد صباغ‌ كرماني‌ و محمدعلي‌ فيض‌ پور.

- تعيين‌ درجه‌ توسعه‌‌يافتگي‌ بخش‌ كشاورزي‌ استان‌ يزد - فصلنامه‌ اقتصاد كشاورزي‌، شماره‌ 13، وزارت‌ كشاورزي‌ سال‌ 1375.

- تعيين‌ درجه‌ برخورداري‌ فرهنگي‌ استانهاي‌ كشور، مجله‌ دانشور، شماره‌ 17، سال‌ 1376.

- نقد لايحه ‹‹نظام رفاه و تأمين اجتماعي››، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 33، بهار 1381.

- اندازه‌گيري‌ فقر در ايران‌، مجله پژوهشنامه بازرگاني، شماره 24، پائيز 1381.

- رويکرد هشت گانه به مديريت فرايند, فصلنامه دانش مديريت, شماره 59, زمستان 1381.

- ارائه‌ يك‌ متدولوژي‌ جديد براي‌ تجزيه‌ تغييرات‌ فقر به‌ دو اثر «رشد» و «توزيع‌ مجدد»، مجله‌ تحقيقات‌ اقتصاديشماره، ويژه‌نامه پائيز و زمستان 82، دانشكده‌ اقتصاد دانشگاه‌ تهران‌، 1382.

- تجزيه‌ فقر در ايران‌، فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي‌، معاونت‌ اقتصادي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌، شماره 25، بهار 1382.

- فساد اقتصادي و توسعه، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 190-189، خرداد و تير 1382.

- بررسي تحولات توزيع درآمد در برنامه اول توسعه (73-1368)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 33، زمستان 1383.

- همگرايي در انديشه‌اي توسعه (نگرشي تحليلي و تطبيقي درآراء آمارتيا سن و حسين عظيمي), مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي،شماره222-221، اسفند1384.

- فقر قابليتي، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 17 تابستان 1384.

- ابزارهاي متنوع تر و اهداف بزرگتر: حرکت به سمت "فراتز از اجماع واشنتگتن", مجله بررسيهاي بازرگاني, شماره 12, خرداد و تير 1384.

- تعاون و توسعه, مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي, ,شماره218-217 , مهر و آبان, 1384

- تجربه توسعه تعاونيها در کشور مالزي- فصلنامه هميار-شماره1384,25.

- چشم انداز بيست ساله توسعه کشور و جهت گيريهاي دولت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي, کمال مديريت, , زمستان1383 و بهار 1384.

- سرمايه انساني, قابليت انساني, مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي,شماره226-225 خرداد و تير, 1385.

- مفهوم قابليت در تحليلهاي اقتصادي،کتاب راهبرد هاي توسعه، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1385.

- نقش تعاونيهاي مالي در توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و ارتقاء کارايي نظام مالي,چاپ نشده.

- ترکيب جنسيتي و رشد بنگاههاي تعاوني- شواهدي از بنگاه هاي کوچک و متوسط توليدي بخش تعاون در برنامه دوم توسعه ج.ا.ا., فصلنامه مطالعات زنان, 1386

- بررسي مقايسه اي بين انواع روشهاي تخمين بتا جهت رفع مشکلات ناشي از معاملات ناهمزمان،فصلنامه تحقيقات مالي،شماره 23، تابستان 1386.

- رشد اقتصادي و توسعه انساني،مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي،شماره 252-251 مرداد و شهريور 1387

- ارزيابي عملكرد مدل هاي ارشگذاري در بورس اوراق بهادار- فصلنامه تحقيقات مالي،شماره 26، زمستان 1387.

- تمرکز زدايي و اصطلاحات ساختاري براي توسعه کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي،فصلنامه مديريت توسعه، شماره 40، بهار 1388.

- قابليت انساني و توسعه،مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي،شماره 260-259 مرداد و شهريور 1388.

- رشد سريع شاغلان و عوامل موثر بر آن- تجاربي از بنگاه هاي کوچک و متوسط صنايع توليدي ايران طي برنامه پنج ساله سوم توسعه, فصلنامه پژوهشنامهاقتصادي، شماره 35، زمستان 1388.

- شناسایي حباب قيمتي سهام عادي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ارزش حال، فصلنامه حسابداري و حسابرسي، شماره 60، 1389.

- تجزيه تغييرات فقر به دو عامل رشد و بازتوزيع طي برنامه دوم و سوم توسعه، مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 2، تابستان 1389.

- بررسي و تحليل حالت تنش در سازمان و آثار آن، مجله دانشور، شماره 38، 1388.

- بررسي روند حافظه بلند مدت در بازارهای جهاني نفت، فصلنامه مدل سازي اقتصادي، دانشكده امور اقتصادي، بهمن 1389.

- شناسایی حباب قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار با استفاده از ارزش حال، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 71، شماره 60، تابستان 1389.

- حق دستیابی به توسعه و توسعه حق مدار(تحلیلی بر رابطه رویکرد انسان محور توسعه و رویکرد حقوق بشر)،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،1389.

- بررسي واكنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات سود سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اواق بهادار تهران،فصلنامه چشم انداز مديريتمالي و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي،شماره 5، تابستان 1390.

- برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با رويكرد برنامه ريزي هسته اي(پيشنهادي براي برنامه ريزي توسعه پايدار شهري تهران)، فصلنامه راهبرد، شماره 64، پاييز 1391.

- تحليل خطاي پيش بيني درآمد هاي مالياتي در اقتصاد ايران، فصلنامه مديريت مالي، شماره13، زمستان 1390.

- بررسي واكنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسي از روند تقسيم سود سهام، فصلنامه حسابداري و حسابرسي، شماره 66، زمستان 1390.

- فضای کسب و کار و تعامل آن با نظام بانکی، پژوهشنامه بانک مسکن، زمستان 1390.

- کارايی تأمین ­اجتماعی و اقتصاد سیاسی، فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي‌، معاونت‌ اقتصادي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌، شماره 60، 1390.

- آزمون اثرات جايگزيني و مكملي مخارج دولت در بخش ساختمان از منظر تأمين مالي، فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي‌‌، شماره 62، تابستان1391.

- الگوسازي رابطه ميان قابليت افراد و حکومت الکترونیک، فصلنامه اقتصاد تطبيقي،شماره 4،1390

- تبيين چارچوب کارکردی سيمای جمهوری اسلامی ايران جهت توسعه قابليت های انسانی، فصلنامه راهبرد، شماره 66، 1392.

- استفاده از تبديل موجك جهت بررسي ميزان همبستگي نرخ ارز هاي مختلف، قيمت نفت، قيمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقياس هاي زماني مختلف، مجله دانش حسابداري و حسابرسي،شماره 7، پاييز 1392.

- بررسي و مقايسه فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران در بازه هاي زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي‌، معاونت‌ اقتصادي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌، شماره 65، 1392 .

- تحليل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، شماره 12، پاييز 1392.

- بررسي نقش تنوع جغرافيايي در پرتفوی املاك و مستغلات در ايران، فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي، شماره 8، 1393.‌

- بازپردازي شاخص هاي توسعه قابليت هاي انساني در پرتو فرمان امام علي به مالك اشتر، فصلنامه مديريت بازرگاني، دوره6، شماره 1، بهار1393.

- اثر ساختار مالکيت (بانکی و غيرربانکی) بر بازدهی و عملکرد شرکتهای بيمه در ايران، مجله تحقيقات بيمه، 1393.

- الگوي کوتاه مدت و بلندمدت شاخص کل قيمت سهام با تأثيرپذيري از متغيرهاي کلان اقتصادي، مجله تحقيقات بورس،‌زير چاپ.

- تاثير متغيرهای کلان اقتصادی و اجتماعی بر رفاه اجتماعی کودک، فصلنامه رفاه اجتماعي، زير چاپ.

- بررسي اثر جهاني شدن بر شاخص هاي سلامت، فصلنامه مطالعات راهبردي جهاني شدن، شماره 16، 1394.

- بررسي و مقايسه عملکرد املاک و مستغلات با ساير فرصت های سرمايه گذاری در ايران، مجله سياستهای مالی و اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارايي، 1395.

- بررسی تأثیر روابط وام دهی بر هزینه مبادله اعطای وام، مجله تحقیقات مالی، شماره 43، 1395.

- نگاه آمارتيا سن به مقوله آموزش و سنجش آن با رويكرد هاي متعارف، فصلنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره 306، 1395.

- تحليل رابطه جانشيني زمان و درآمد بر پايه رويكرد قابليت انساني(مورد مطالعه معلمان شهر تهران)، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي(رشد و توسعه پايدار)، شماره آتي، پاييز 1396.

- كاربست مدل قابليت سلامت در نطام سلامت، فصلنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره آتي، 1396.

- واكاوي سازوكارهاي نظام حمايت اجتماعي بر پايه رويكرد قابليت انساني

- ارائه سبد قابليت های مورد نياز برای پرورش دانش آموزان درنظام آموزش ابتدايي ايران، فصلنامه تعليم و تربيت، زير چاپ،1396.

- بهروري ملي و توسعه- در حال تدوين.

- مقالات‌ متعدد ديگر در مجلات و روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار.

 

مقالات علمی به زبان انگلیسی

Consumption Distribution in Iran: a statistical overview, Iranian Economic Review, Volume 10, No.12, 2005

Managing Change Initiatives: Fantasy or Reality? The Case of Public Sector Organizations, Journal of Total Quality Management, Vol. 18, Nos. 1-2, 153-179, January- March 2007

The Residual Growth: Human Capital or Social Capital? The Case of Iran, Empirical Economic Letters, No 8(11), November, 2009

The validity of Gibart’s law: evidence from manufacturing industry in Iran, International Business and Economics Journal, Vol 9, No 2, February, 2010

Poverty Changes during the Three Recent Development Plans in Iran (1995-2009), African and Asian Studies,VOL. 10, NO. 3, 2011

How do Investors React to the Earnings Announcements? International Research Journal of Finance and Economics, Issue 70, 2011

Presenting a Framework to develop human capability in society(through capability approach and critical realism approach), Journal of INNOVA CIENCIA, Vol. 4, No 6, June 2012

Robust Growth - Equity Decomposition of Change in Poverty: The Case of Iran (2000-2009). The Quarterly Review of Economics and Finance, VOL. 53, Issue 3, 2013

Fuzzy Portfolio Optimization under down Risk measure by differential evolutionary algorithm, Journal of Emergencias, Vol. 2, No. 3, June 2014

Real estate investment versus other investment opportunities in different time horizons in Iran, forthcoming, 2014

The Effect of Corruption on Economic Growth, under review

The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Iran, Pacific Economic Review Journal, forthcoming

Energy consumption and economic growth in the Iranian economy: Testing the causality relationship, Energy Policy Journal, under review

The Capability approach as new development paradigm

Continuous Dynamical Model for SMEs Active in Electronic Market

Poverty, Leisure-labor and the capability approach

Redefining the cooperatives concept through the capability approach

Optimization and Equilibrium in the Clubs: Decision Making to Choosing for Public or Private Hospitals/Schools

Performance Assessment of Valuation Models in Tehran Stock Exchange (TSE)

The relationship between economic growth and electricity consumption in the Iranian economy Sectors

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید