علل افزایش جمعیت جویای کار، هفته نامه تجارت فردا، دی ماه 95

دسته: یادداشت ها

بی شک تحلیلهای استراتژیک در حوزه جمعیت و اشتغال ازمهمترین تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی است و عدم توجه به آن می تواند عارضه های شدیدی در اقتصاد و جامعه ایجاد کند، و اساسا هر برنامه اقتصادی و توسعه ای بدون توجه به این مهم عقیم خواهد بود

 

علل افزایش جمعیت جویای کار...ادامه