نامه سوم اقتصاددانان به احمدی نژاد؛روزنامه اعتماد،آبان 87

دسته: یادداشت ها

نامه سوم اقتصاددانان به احمدی نژاد؛در این نامه که دکتر محمودی هم جزء افراد محوری نگارنده نامه بوده،اقتصاددانان از رئیس جمهور وقت خواستار تعامل با اقتصاد جهانی و دوری از برخوردهای احساسی شده اند،متن گزیده ای از نامه در روزنامه اعتماد در ادامه آمده است:

 

 نامه سوم اقتصاددانان به احمدی نژاد...ادامه: