گسترش صدا و پاسخگویی از طریق فرآیند بودجه ریزی،روزنامه اعتماد ملی،آذر 86

دسته: یادداشت ها

گسترش صدا و پاسخگویی از طریق فرآیند بودجه ریزی عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی به فرآیند بودجه ریزی و مباحث پیرامون آن پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه آمده است:

 

گسترش صدا و فرآیند بودجه ریزی...ادامه