توسعه در تسخیر اقتصاد،روزنامه ایران،دی ماه 86

دسته: یادداشت ها

توسعه در تسخیر اقتصاد،عنوانیادداشت دکتر محمودی در روزنامه ایران بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به طرح نقدی بر خوانش های توسعه و توسعه نایافتگی از اسمیت تا آمارتیا سن اقدام نموده است.متن کامل یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

توسعه در تسخیر اقتصاد...ادامه