رشد بنگاه های موجود یا ایجاد بنگاه های جدید،روزنامه اعتماد،دی ماه 86

دسته: یادداشت ها

رشد بنگاه های موجود یا ایجاد بنگاه های جدید،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی به نقش بنگاه ها در ایجاد و ازدیاد اشتغال و مباحث پیرامنون ان پرداخته است.متن این یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

رشد بنگاه های موجود یا ایجاد بنگاه های جدید...ادامه