چرا کشوری توسعه نایافته ایم؟ روزنامه اعتماد ملی،اسفند 86

دسته: یادداشت ها

چرا کشوری توسعه نایافته ایم؟ عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی بوده است.در این یادداشت دکتر به علل و عوامل کندی پیشرفت اقتصادی،علمی و فنی در کشورهای توسعه نایافته پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه آمده است:

 

چرا کشوری توسعه نایافته ایم؟...ادامه