ضرورت هم پیوندی اقتصادی،روزنامه شرق،خرداد 86

دسته: یادداشت ها

ضرورت هم پیوندی اقتصادی عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه شرق بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به مقوله جهانی شدن و تأثیرات آن بر مناسبات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و تکنولوژیک کشورها پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه آمده است:

 

ضرورت هم پیوندی اقتصادی...ادامه