سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

روحانی، وارث اجباری پوپولیسم، میزگرد روزنامه شرق، اردیبهشت 96

مهتاب قلی زاده: بهروز هادی زنوز، استاد بازنشســته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و وحید محمودی، مؤســس و مدیر دپارتمان مدیریت توســعه دانشگاه تهران میهمانان «شــرق» بودند. این نشست در محل روزنامه و تنها چند روز پیش از انتخابات دور دوازدهم ریاســت جمهوری برگزار شــد. به گمان هــر دوي آنها آنچه احمدي نــژاد برجاي گذاشت ویرانه اي بود که روحاني توانست به شکلي منطقي آن را بازسازي کند. هر دوي آنها معتقد بودند که دانش اندك و نداشتن پایه کارشناسي در تصمیم گیري هاي دولتي در زمان احمدي نژاد نقش کمتري بازي کرده است. زنوز دراین باره مي گوید: «توطئه ای آگاهانه چیده شــده بود و اصال جهل در آن نبود. بیشترین نقش را رذالت و تعقیب منافع شــخصی و وطن فروشی بازي می کرد.» محمودي هم معتقد اســت که دولت اصالحات درخشان ترین، عملکــرد اقتصادي را در همه دولت هاي پــس از انقالب از خود به نمایش گذاشته اســت. او مي گوید: «رئیس دولت اصالحات در ایران نظام فکری حزبی را پایه گــذاری کرد و انرژی زیادی را در این زمینه گذاشــت.از منظر اقتصاد سیاسی باور دارم اقتصاد این کشــور را نمی توان پایدار و ماندگار پیش برد مگر اینکه نظام سیاسی ما بر پایه احزاب شکل بگیرد»

 

روحانی وارث اجباری پوپولیسم...ادامه

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید