حل بحران اشتغال، پیش شرط توسعه، روزنامه جهان صنعت، تیرماه 95

دسته: مصاحبه ها

الهه بیگی-بحران اشتغال به چالش مهمی برای دولت تبدیل شده و مهم ترین دست انداز برای رشد اقتصادی محسوب می شود.همواره انتظار بر این بوده که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کارو استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما وحید محمودی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران بر این باور است که رشد اقتصادی باید با محوریت حضور مردم در اقتصاد یا بخش خصوصی محض صورت گیرد.

 

حل بحران اشتغال، پیش شرط توسعه...ادامه