توسعه انسان محور، تنها راه چاره،ویژه نامه نوروزی آینده نگر(نشریه اتاق بازرگانی تهران)

دسته: مصاحبه ها
مولود حاجی زاده-تقریبا تمامی صاحبنظران اقتصادی کشور بر این باورند که بازسازی اجتماعی از مسیر عبور از بحران های اقتصادی پیش رو می گذرد؛ بحران هایی که یکی پس از دیگری جامعه ایران را در معرض آسیبهای جدی قرار داده است. اما عبور از این بحرانها و بازسازی اقتصادی و اجتماعی با توجه به سیاستهایی که امروز در کشور دنبال می شود، به راحتی امکا نپذیر نخواهد بود
 
توسعه انسان محور، تنها راه چاره...ادامه