فضای کسب و کار و تعامل آن با نظام بانکی؛میزگرد فصلنامه علمی کاربردی بانک مسکن،زمستان 90

دسته: مصاحبه ها

فضای کسب و کار و تعامل آن با نظام بانکی،عنوان میزگرد فصلنامه علمی کاربردی بانک مسکن بوده که با حضور دکتر محمودی،دکتر میدری،بیژنی،دکتر باصری و دکتر عباسی در محل این فصلنامه برگزار گردیده است.متن انتشار یافته از این میزگرد به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

فضای کسب و کار و تعامل آن با نظام بانکی...ادامه