سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۳

منابع

 

منابع فارسی دیدمان مردم(انسان)محور:

 

مقالات دکتر محمودی:
 1- همگرايي در انديشه‌ های توسعه (نگرشي تحليلي و تطبيقي درآراء آمارتيا سن و حسين عظيمي),مجله اطلاعات سياسي– اقتصادي،شماره222-221، اسفند1384.

2- فقر قابليتي، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 17 تابستان 1384.

3- تعاون و توسعه, مجله اطلاعات سياسي– اقتصادي,,شماره218-217 , مهر و آبان, 1384

4- چشم انداز بيست ساله توسعه کشور و جهت گيريهاي دولت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي, کمال مديريت, , زمستان1383 و بهار 1384.

5- سرمايه انساني, قابليت انساني, مجله اطلاعات سياسي– اقتصادي,شماره226-225 خرداد و تير, 1385.

6- مفهوم قابليت در تحليلهاي اقتصادي،کتاب راهبرد هاي توسعه، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1385.

7- رشد اقتصادي و توسعه انساني،مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي،شماره 252-251 مرداد و شهريور 1387

8- قابليت انساني و توسعه،مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي،شماره 260-259 مرداد و شهريور 1388.

9- برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با رويكرد برنامه ريزي هسته اي(پيشنهادي براي برنامه ريزي توسعه پايدار شهري تهران)، فصلنامه راهبرد، شماره 64، پاييز

1391.

10- الگوسازي رابطه ميان قابليت افراد وحکومت الکترونیک، فصلنامه اقتصاد تطبيقي،شماره 4،1390

11- تبيين شاخص هاي توسعه قابليت هاي انساني از منظر نحج البلاغه با تاكيد بر فرمان امام علي به مالك اشتر، فصلنامه مديريت بازرگاني، شماره 13، 1391.

12- تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت¬های انسانی، فصلنامه راهبرد، شماره 66، 1392.

13- تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، شماره 12، پاییز

1392.

14- حق دستيابی به توسعه و توسعه حق مدار، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی(تحلیلی بر رابطه رویکرد انسان محور توسعه و رویکرد حقوق بشر)،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،1389.

15- قسمت عمده بخش آثار ترویجی این سایت شامل سخنرانی ها، مصاحبه ها و یاداشت ها متمرکز بر ترویج این دیدمان است.

 

 کتاب:دکترمحمودی

 1- توسعه‌ به‌ مثابه‌ آزادي‌؛ نوشته‌ آمارتيا سن‌، چاپ سوم - انتشارات‌ دانشگاه تهران، 1385.

2- نابرابري اقتصادي، نوشته آمارتيا سن، انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس،1386.

3- انديشه عدالت، نوشته آمارتيا سن، انتشارت اگاه،1390.

4- عقلانيت و آزادي, نوشته آمارتيا سن, نشر ني, زير چاپ, 1393.

5- توسعه اقتصادي، نوشته تودارو و اسميت، انتشارات نگاه نو، 1391.

6- مبانی توسعه پایدار در ایران، به همراه جواد اطاعت، محمود سریع القلم و ...، نشر علم، 1392.

7- برنامه چهارم و رويكرد مناسب توسعه، با همكاري سيد قاسم صميمي‌فر، اميرحسين مزيني- دفتر مطالعات بهره‌وري و بهبود سيستم‌ها- وزارت بازرگاني، خرداد 1382 (شماره ثبت 186/82 مورخ 31/3/82).

 

 مقالات: سایرنویسندگان:

 1.محمدجمال خلیلیان اشکذری،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب و آرﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼم،فصلنامه ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ،سالﻫﻔﺘﻢ،ﺷﻤﺎره28،زﻣﺴﺘﺎن1386.

 

 کتاب: سایرنویسندگان:

 1. گریفن، کیت(1377)توسعه انسانی: دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجه پور.

2. آبهیجیت بنیرجی وهندی و استر دوفلو(1392) اقتصاد فقیر، ترجمه جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی، ناشر دنیای اقتصاد.

  

English resources

 

Books

 Martha Nussbaum (2011), Creating Capabilities; The Human Development Approach. Harvard University Press.

 • Sakiko Fukuda-Parr and Shiv Kumar (eds) (2009), Handbook in Human Development, Delhi: Oxford University Press.
 • Amartya Sen (2009), The Idea of Justice, London: Allen Lane
 • Sabina Alkire (2002), Valuing Freedoms, Oxford University Press
 • Martha Nussbaum (2000), Women and Human Development, Cambridge University Press
 • Amartya Sen (1999), Development as Freedom, Oxford University Press
 • Amartya Sen (1992), Inequality Re-examined, Oxford University Press

 

Introductory articles

 

 • Ingrid Robeyns (2005), “The Capability Approach: A Theoretical Survey”, Journal of Human Development 6(1): 93–114.
 • Sabina Alkire (2005), “Why the Capability Approach”, Journal of Human Development 6(1): 115–33.
 • Martha Nussbaum (2003) “Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice”, Feminist Economics 9 (2–3): 33–59.
 • Sabina Alkire (2002), “Dimensions of Human Development”,World Development 30 (2), 181–205.
 • Amartya Sen (1993),” Capability and Well-Being”, in M. Nussbaum and A. Sen (eds.) The Quality of Life, Oxford Clarendon Press, pp. 30–53.
 • Martha Nussbaum (1993), “Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach”, in M. Nussbaum and A. Sen (eds) The Quality of Life, Oxford Clarendon Press, pp. 242–69.
 • Amartya Sen (1989), “Development as Capability Expansion”,Journal of Development Planning 19: 41–58, reprinted in: Sakiko Fukuda-Parr and A.K. Shiva Kumar (eds.) (2003),Readings in Human Development, Oxford University Press, pp. 3–16
 • Amartya Sen (1988), “The Concept of Development”, in Behram and Strinivasan (eds.) Handbooks of Development Economics.Vol. 1. Elsevier: North-Holland, pp. 3–23.

درباره دیدمان

 

 دیدمان توسعه انسان(مردم) محور:

 

وقتي از انسان‌محوري در توسعه سخن مي‌گوييم معناي آن اين است كه فرآيند توسعه از ابتدا تا انتها بايد به انسان مربوط باشد. انسان نقش فاعلی در توسعه دارد. بدين‌معنا كه انسان هم ابزار توسعه و هم هدف نهايي توسعه است. نمي‌توانيم انسان را در فرآيند توسعه نادیده بگيريم و او را له كنيم به اميد آنكه در آينده يا در زماني كه ميوه‌هاي توسعه به بار نشست، او را نيز بهره‌مند كنيم. لذا برنامه‌هاي توسعه را بايد به‌گونه‌يي طراحي و اجرا كنيم كه نتيجه‌اش بهبود كيفيت زندگي انسان‌ها باشد. در واقع، آنچه اين دیدمانِ مرزیِ توسعه را با ديگر طيف‌هاي غالب يعني طرفداران اقتصاد آزاد كه قائل به‌ دخالت حداقلی دولت در اقتصاد هستند و برپايه رقابت بازار استوار است و نهادگرايان كه توسعه نیافتگی کشور ها را در ضعف نهادی جستجو می کند، متفاوت مي‌كند در اين است كه دیدمان توسعه انسان محور بر افزايش قابليت‌هاي افراد تاكيد دارد. چرا كه معتقد است حتي اگر فرصت‌ها برابرتر شود، در نبود شرايط قابليتيِ فردي، فرصت‌هاي برابر ممكن است به نابرابري درآمد منجر شود. زيرا اگر فقط شرايط محيطي يكسان و رقابتي عادلانه براي افراد برقرار كنيم بازهم آنها كه از قابليت‌هاي فردي بالاتري برخوردارند، فرصت‌ها را شكار مي‌كنند.
بنا براین، توسعه انسان(مردم) محور، از نهادگرايي نیز عبور مي‌كند و معتقد است تنها نهادها نيستند كه مي‌توانند يك جامعه را متحول كنند، بلكه قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي درون ‌نهادي نيز به انسان‌ها توان تغيير مي‌دهند. اين قابليت‌هاي انساني است كه امكان تحول نهادي را فراهم مي‌كند. اگر به نهادها اصالت دهيم، به‌تصلب نهادي منجر مي‌شود، در حالي كه اگر اصالت با توانايي‌ها و قابليت‌هاي انساني باشد، تغييراتي لازم مي‌شود كه مشمول همه وجوه زندگي بشري از جمله نهادها نيز مي‌شود. بر اين اساس، آمارتيا سن ضمن نقد جريان متعارف اقتصاد آزاد، ديدگاه‌هاي نهادگرا را نيز نقد مي‌كند و از رويكرد انسان‌محور دفاع مي‌كند و معتقد است پيوند بين عدالت و آزادي و برابري بر كانون خود انسان و در واقع قابليت‌هاي او بنا مي‌شود.
به بیان دیگر،دیدمان توسعه انسان محور یک دیدمان حق مدار است. حق یا حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی. پس، در شرايطي که اقتصاد بازار آزاد از"«رسيدن حق به مردم" توسط سازوکار بازار آزاد سخن مي گويد و اقتصاد دولتي هم به دنبال "رساندن حق به مردم" است ،رويکرد توسعه انسان محور بر «رسیدن مردم به حق » تاکيد دارد. چرا که حق گرفتنی است نه دادنی ...
برای توضیحات تفصیلی تر در خصوص تعریف دیدمان، دیدمان های رقیب و برتری دیدمان انسان محور به سخنرانی دکتر محمودی در بنیاد باران در لینک زیر مراجعه شود.

 

توسعه انسان محور،پارادایمی برای توسعه ملی،مشروح سخنرانی دکتر محمودی در بنیاد باران...ادامه